TYPY SKLÁDKY

Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny (dle Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb.):

1. a) skupina S – inertní odpad

Určená pro inertní odpady – odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně.

Inertní odpad nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, ve vodě se snadno nerozpouští, nepodléhá biologickému ani chemickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví.

Koncentrace škodlivin ve výluhu (výluhovou třídou se rozumí množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005)), a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S – inertní odpad(hodnoty ukazatelů výluhových tříd – viz příloha č.2 V 294/2005 Sb.

Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní!

pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO,

1. b) skupina S – ostatní odpad

Určená pro odpady kategorie ostatní odpad, pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny:

S-OO1 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek* a odpadů z azbestu*,

S-OO2 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek*, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu*,

S-OO3 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu*. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

* za podmínek stanovených vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb.

1. c) skupina S-nebezpečný odpad

Určená pro nebezpečné odpady, pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO.