REVITALIZACE SKLÁDEK

REVIA

INOVATIVNÍ METODY PRO REVITALIZACI PŮDY

Reavia, a.s. nabízí komplexní služby při revitalizaci půdy, území a skládek komunálních a živočišných odpadů, zamořených území těžkými kovy, oleji a ropnými produkty. Využitím speciálních aktivovaných sypkých huminových a fulvínových kyselin, obohacených o organické aminokyseliny v tekuté substanci, nabízíme komplexní řešení při snižování environmentálních zátěží na životní prostředí. Naše produkty, jsou speciálně vyvinuté ke snížení množství těžkých kovů a jiných toxinů v životním prostředí v systému půda – rostlina – zvíře – potraviny – člověk a mají silný detoxikační účinek. Jsou to produkty organického původu, bez jakékoliv chemické úpravy nebo chemických přísad. Huminové kyseliny jsou aktivovány speciální metodou. Jejich biologická účinnost je desetinásobně vyšší než u jiných výrobků bez aktivace. Aminokyselinový produkt ROKOLAN je dokonalým výživovým programem pro všechny druhy půd, při zatravňování a zalesňování např. skládek a vytváření nové krajiny. Použití huminových a aminokyselinových substancí doporučujeme zejména:

  1. i rekultivaci půdy: Obnovuje její úrodnost, a stimuluje růst vegetace. Zejména vrací do půdy uhlík. Tento produkt má povolení pro používání v ekologickém hospodářství. Z dlouhodobého hlediska obohacuje půdu o mikroorganismy. Jejich aplikací se dosáhne revoluční, několik násobný nárůst. Dochází k postupné tvorbě humusovité vrstvy v půdě. Jsou skutečnou revitalizací. Pravidelná aplikace, zajistí udržitelnost a stabilitu.

Zaměření: znovuuvedení porušeného pozemku do stavu schopného užívání, jako jsou např. oblasti po povrchové těžbě nerostných surovin

  1. Při revitalizaci a sanaci odkališť a zamořené půdy: Aplikací našich produktů se zajistí bezkonkurenční detoxikace půdy. Naše produkty vážou toxické kovy, PCB, dioxiny a další toxiny do stabilních komplexů, což výrazně snižuje jejich biologickou dostupnost pro vegetaci a vyplavování do vod.

Zaměření: snižování environmentální zátěže pro životní prostředí

  1. Při ozdravení a sanaci vod: Huminové kyseliny (HK) hrají podstatnou roli v přírodních vodních zdrojích (řeky, jezera, rybníky, potoky). HK jsou hlavním zdrojem organického uhlíku v přírodních vodách. Ovlivňují fyzické a chemické vlastnosti vodních ploch a toků, a tím hrají klíčovou úlohu při regulaci a neutralizaci xenobiotik ve vodách. Huminové látky v našem produktu dodávají organické živiny do vodních ploch v chelátové vazbě, to znamená, že dochází k pozvolnému uvolňování. Zároveň vážou toxiny vsedimentech, a tím snižují jejich bio dostupnost ve vodách.

Zaměření: zabránění / omezení eutrofizace, dekontaminace vodních ploch, úprava fyzicko-chemického stavu vodních ploch, a další.

  1. V bioplynové stanici a kompostárnách:

Huminové kyseliny mají vysoký obsah organického uhlíku, tím jsou ideálním preparátem na úpravu poměru C: N v kompostech a digestátu či fugátu. Aminokyseliny dodávají digestátu správně vyváženou výživu.

Zaměření: úprava digestátu, separují, fugát apod.

  1. Při biologické dekontaminaci a biodegradaci: Odstraňování organického znečištění v půdě, zlepšení podmínek pro růst a život půdních bakterií, mikroorganismů v půdě, zvyšování rychlosti rozkladu organických sloučenin, působení na využití organických sloučenin v půdě a jejich využití rostlinami

Zaměření: zlepšení půdní struktury půdy při fyzikálních, chemických a biologických poškozeních a znehodnocené půdy, resp. znečištění půdy.

  1. Při zatravňování a terénních úpravách: Výrazně zvyšuje růst kořenového systému již v prvním vegetačním období od aplikace, významnou retenční kapacitou našeho produktu dokáže 1 kg produktu zadržet až 740 ml vody.

Využití: např. pro zatravňování nově vzniklých ploch s ornicí s následnou úsporou vody a snižujícím rizikům vlivem sucha.

  1. Fyzikální a chemická úprava půdy: Vytváří tzv. Pedy, a tím prostor pro vodu a vzduch, optimalizuje pH půdy, zlepšuje sorpci půdy a agregační stabilitu, která snižuje erozi půdy a zmírňuje dopady srážek.

Zaměření: ekologické a přírodě blízké hospodaření na půdě, snižování vlivů nepříznivých klimatických změn. Při aplikaci produktů používáme nejmodernější leteckou techniku s důrazem na minimální zátěž životního prostředí. Kontrolu aplikačních prací zajišťujeme pomocí GPS systému, aplikační zařízení nám umožňují přesnou a rovnoměrnou aplikaci materiálu od minimálně možného množství produktu 300kg / ha v sypkých aminokyselinách. Aplikační dávky jsou různorodé v závislosti na kvalitě, resp. znečištění půdy. Doporučená dávka: 50 l aminokyselinového hnojiva ROKOLAN v kombinaci se 160 l vody na 1 hektar.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI SKLÁDEK ODPADU

Naše řešení je vhodné pro sanaci skládek, prevenci kontaminace podzemních vod a prevenci před možným znečištěním a epidemiemi. Nabízíme individuální přístup a odbornou konzultaci pro každou situaci. Díky námi navrhovanému řešení se skládka odpadu přemění na nový ekologicky nezávadný biotop.